Links: Department of Geography | Faculty | University | CEVRAMOK

Projekt DocuRisk

Dokumentární data ve výzkumu sociální percepce a adaptačních strategií vůči vybraným historickým přírodním hazardům v České republice je postdoktorský projekt financovaný Grantovou agenturou ČR pod registračním číslem 13-02080P na roky 2013-2015 a řešený v Oddělení krajinných syntéz katedry geografie, Přírodovědecké fakulty UJEP. Tyto stránky jsou věnovány hlavním cílům projektu, aktualitám z výzkumu a nejnovějším výstupům projektu.

Cíle projektu

Lokální adaptační strategie jsou významným nástrojem zmírňování dopadů přírodních hazardů, přičemž jsou závislé na specifikách přírodního prostředí a na sociální percepci přírodních hazardů. Intenzivní změny krajiny v minulosti často nebyly reflektovány změnou adaptačních strategií vůči přírodním hazardům. Cílem projektu je zhodnotit význam dokumentárních dat pro výzkum vybraných historických přírodních hazardů s ohledem na formování lokálních strategií zmírnování dopadů těchto hazardů v období 1650-1950 v Česku. V projektu bude vytvořena databáze zdrojů dokumentárních dat o přírodních hazardech v modelovém území (severní Polabí). Záznamy této databáze budou podrobeny kritické analýze autenticity, spolehlivosti, reprezentativnosti a významu a budou porovnány s příklady záznamů ve středoevropském kontextu. Pozornost bude zaměřena na (a) sociální percepci přírodních hazardů, (b) sociální konstrukci záznamů, (c) komunitní nástroje pro zmírňování dopadů přírodních hazardů a (d) způsoby, kterými jsou formovány lokální adaptační strategie.

Obsazení projektu

Pavel Raška (řešitel projektu): zaměřuje se na environmentální dějiny a hodnocení přírodních rizik.

Vilém Zábranský: historik zabývající se raně novověkou migrací/mobilitou se zvláštním zřetelem na problematiku měst.

Spolupracující studenti: Jakub Dubišar, Antonín Kadlec, Kateřina Mikulášková, Simona Řezníčková, absolventi - Alena Hrbáčová, Tomáš Strnad.

Novinky

- V roce 2015 byly výsledky projektu prezentovány na konferencích ESEH ve Versailles a ICHG v Londýně.

- V roce 2014 byly výsledky projektu prezentovány na konferencích WCEHO v Guimaraes v Portugalsku a IAEG v Turíně v Itálii.

- Byla provedena retrospektivní analýza regionálních novinových titulů ve studovaném území (Ústí nad Labem), jejímž výsledkem je retrospektiva sesuvů a skalního řícení ve 2. polovině 19. století.

- Rešerše údajů Tereziánského katastru (1757) umožnila identifikovat více než 5000 záznamů/lokalit indikujících přírodní hazardy a transformaci přírodního prostředí.

- Provádíme rešerši ve fotoarchivu Muzea města Ústí nad Labem za účelem nalezení vyobrazení přírodních hazardů, jejich dopadů a vyrovnávání se s jimi způsobenými škodami.

- Byla provedena důkladná rešerše 20 českých středověkých kronik, znichž 14 obsahovalo záznamy o přírodních hazardech (celkem 94 záznamů, zejména povodně a zemětřesení). V současnosti je prováděna diskursivní kritická analýza těchto záznamů.

- V první fázi jsme sumarizovali typy dokumentárních dat, která jsou dostupná pro území ČR a které budou podrobeny kritické analýze z hlediska jejich historiografického obsahu. Dále bude tvořena typologie těchto dokumentrárních dat.

- Projekt započal únorem 2013.

Publikace

BRAZDIL, R., RASKA, P., TRNKA, M., ZAHRADNICEK, P., VALASEK, H., DOBROVOLNY, P., REZNICOVA, L., TREML, P., STACHON, Z. (in review): The disastrous drought of 1947 in the Czech Lands: its course, trigger-factors, impacts and consequences. Climatic Research.

RASKA, P., ZABRANSKY, V., BRAZDIL, R., LAMKOVA, J. (2016): The late Little Ice Age landslide calamity in North Bohemia: Triggers, impacts and post-landslide development reconstructed from documentary data (case study of the Kozi vrch Hill landslide). Geomorphology 255: 95-107.

RASKA, P., BRAZDIL, R.(2015): Participatory responses to historical flash floods and their relevance for current risk reduction: a view from a post-communist country. Area 47(2): 166-178

RASKA, P., KLIMES, J., DUBISAR, J. (2015): Using local archive sources to reconstruct historical landslide occurrence in selected urban regions of the Czech Republic: examples from regions with different historical development. Land Degradation and Development 26: 142-157

RASKA, P., ZABRANSKY, V., DUBISAR, J.(2015): Using documentary data to reconstruct social responses and local-based adaptation strategies to landslide and flood hazards in N Czechia. Engineering Geology for Society and Territory - Volume 8, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, pp. 443-446.

RASKA, P., EMMER, A.(2014): The 1916 catastrophic flood following the Bílá Desná dam failure: The role of historical data sources in the reconstruction of its geomorphologic and landscape effects. Geomorphology 226: 135-147.

RASKA, P., ZABRANSKY, V., DUBISAR, J., KADLEC, T., HRBACOVA, A., KADLEC, A. (2014): Documentary proxies and interdisciplinary research on historic geomorphologic hazards: a discussion of the current state from a central European perspective. Natural Hazards 70(1): 705-732 DOI: 10.1007/s11069-013-0839-z

RASKA, P. (2013): Political regulations and social perception of natural risks: "risk society", the Czech experience and the European context. AUC Geographica 48(2): 61-74.

RASKA, P., ZABRANSKY, V. HARTVICH, F. (2013): Combining documentary data and field survey to reconstruct historical landslide by the Kozi Vrch hill near the Usti nad Labem city (N Czech Republic). Zpravy o geologickych vyzkumech 46: 154-158. In Czech with English abstract.

RASKA, P., DUBISAR, J. (2011): Historic landslides in the Ceske stredohori Mts. in regional newspapers published in Usti nad Labem (1856-1902). Zpravy o geologickych vyzkumech 44: 79-82. In Czech with English abstract.

Studentské projekty a kvalifikační práce

REZNICKOVA, S. (in progress): Sociální reflexe vybraných přírodních pohrom v severních Čechách ve 2. polovině 19. století. Diploma Thesis, UJEP, Ústí nad Labem.

MIKULASKOVA, K. (in progress): Vybrané historické přírodní hazardy v Českých zemích v období 1918-1938 a jejich politická reflexe.

HRBACOVA, A. (2012): Hodnocení přírodních hazardů ve vybraných historických krajích jižních a západních Čech na základě dat Tereziánského katastru (pol. 18. století). Diploma Thesis, UJEP, Ústí nad Labem.

STRNAD, T. (2012): Hodnocení přírodních hazardů ve vybraných historických krajích severních a východních Čech na základě dat Tereziánského katastru (pol. 18. století). Diploma Thesis, UJEP, Ústí nad Labem.

DUBISAR, J. (2015): Retrospektiva přírodních hazardů na Ústecku v německém regionálním tisku 2. pol. 19. století. Diploma Thesis, UJEP, Ústí nad Labem.